Algemene voorwaarden Jadzia Boerrigter fotografie

Datum: 1 mei 2023

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen, waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Jadzia Boerrigter Fotografie, Jadzia Boerrigter-Schaap (hierna: fotograaf) en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

4. Reportage: de opdracht in de vorm van een losse fotoshoot, geboorte fotografie, fotografie van bijeenkomsten, feesten of evenementen.

5. Jadzia Boerrigter Fotografie, Jadzia Boerrigter-Schaap tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

6. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

7. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

8. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912

10. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

3. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

2. Tevens wordt het aanbod (indien opdracht betreft waar aanbetaling verlangd wordt) als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt. De stijl is terug te vinden in het portfolio. De bewerkingsstijl kan afwijken wanneer kleuren in een ruimte concreet van invloed kunnen zijn.

2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. Specifiek door opdrachtgever verzochte foto’s, kunnen slechts door fotograaf worden vervaardigd, mits de omstandigheden dit toelaten en de opdrachtgever voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze beelden mogelijk te maken. Fotograaf garandeert niet dat alle door opdrachtgever gewenste foto’s daadwerkelijk geleverd worden.

4. Indien opdrachtgevers een reportage in de buitenlucht wensen, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient de opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie te zorgen, met voldoende natuurlijk licht. De fotograaf draagt ideeën aan.

5. Indien er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of extra vergoeding is vereist, draagt opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toegang en vergoeding.

6. In het geval een opdracht uit 5 of meer aaneengesloten uren bestaat, zal de opdrachtgever een pauze van tenminste 30 minuten mogelijk maken (wanneer de situatie het toestaat), ten behoeve van een maaltijd of rustmoment.

7. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten weten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

8. Tenzij er sprake is van overmacht, zal fotograaf in geval van onvoorziene omstandigheden aan zijde van fotograaf, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk voor een vervangbare fotograaf met vergelijkbare stijl zorgen. Indien datum niet te verplaatsen is (in geval van geboorte, bijeenkomst of evenement) of geen vervangbare fotograaf verzorgd, mag de opdracht kosteloos worden ontbonden.

9. De fotograaf zal in geval van een fotoreportage met aanwezigheid van (zorg)personeel (denk aan artsen, verpleging of ambtenaren), ten alle tijden de instructies van het (zorg)personeel op te volgen, ook als dat betekent dat ik (een deel van) een bevalling of (geplande) gebeurtenis niet mag vastleggen of de (geboorte)reportage/opdracht in z’n geheel niet mag uitvoeren. Er zal er geen terugbetaling plaatsvinden of korting verkregen kunnen worden. Wel is het mogelijk om de opdracht (deels) te verplaatsen naar een ander moment passend bij de intentie.

10. Specifiek voor geboortefotografie: De opdracht wordt uitgevoerd binnen de kaders en instructies die het zorgpersoneel toestaat. Bij weigering kunnen er (waar mogelijk) alternatieve bezoeken worden aangeboden (bijvoorbeeld eerste momenten thuis, in de kraamweek, of als lifestyle reportage van 1 of 2 uur), bij een geboortereportage incl. geboortemoment kan de fotograaf tevens door opdrachtgever gemaakte beelden bewerken en in het album verwerken. De grootte van de aanvulling wordt bepaald per situatie, reden van wijziging/aanvulling, waarde van de boeking en het termijn waarbij de verandering plaatsvindt.

11. Fotograaf zal tijdens een fotoreportage meedenken om de lichtomstandigheden zo gunstig mogelijk te maken, maar is niet verantwoordelijk voor de invloed op de beelden wanneer deze in té uitdagende lichtomstandigheden worden genomen. Dit wil zeggen: te veel ruis (en dus alleen zwart-wit beelden) door te weinig licht of invloed van led-verlichting (strepen in beeld). Dit kan ook een reden zijn dat opdrachtgever niet de genoemde minimaal aantal (scherpe) beelden kan halen.

Artikel 6. Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. De presentatie van opdrachten met een tijdsduur korter dan 3 uur, kennen een geschatte levertijd van 3 weken, tenzij anders overeengekomen.

3. De presentatie van opdrachten met een tijdsduur van meer dan 3 uur, kennen een geschatte levertijd van 5 weken, tenzij anders overeengekomen.

4. Naar keuze van fotograaf zal het grootste deel in kleur worden geleverd, mits de lichtomstandigheden dit toelaat. Daarnaast zal een selectie in zwart-wit worden geleverd. Het kan voorkomen dat er enkele foto’s alleen in zwart-wit worden geleverd. Bij slechter(e) lichtomstandigheden (bijna tot geen direct daglicht) zal de verhouding aangehouden worden zoals bij artikel 6.5 genoemd wordt.

5. De beoogde verhouding aangeleverde beelden is 65% kleur en 35% zwart-wit (muv zakelijke fotografie). De fotograaf doet ten alle tijden zijn best om zoveel mogelijk foto’s in goede kwaliteit in kleur te kunnen afleveren. Wanneer de lichtomstandigheden (zeer) slecht zijn (te weinig of zwakke lichtbronnen) kan de verhouding aangepast worden naar enkel zwart-wit of enkel kleur. Ook zal de hoeveelheid ruis (korreligheid in beelden) toenemen, wanneer de lichtomstandigheden verslechteren.

6. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf uitdrukkelijk geen externe bewerkingen toepassen (retoucheren) en verwijderd enkel tijdelijke, storende losse plekjes op de huid of stof (enkel pukkeltje, klein wondje of pluisje) indien fotograaf dit zelf nodig acht. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

7. Fotograaf maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.

8. Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

9. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, voor digitale beelden via ‘WeTransfer’ of ‘Pixieset’ en fysieke producten per post. Bij aanvaarding van de opdracht van beide kanten, wordt er automatisch toestemming verleend voor de verzending van de beelden, via deze kanalen.

10. RAW-bestanden worden niet geleverd, tenzij anders is afgesproken.

Artikel 7. Album

1. Fotograaf zorgt voor de selectie en opmaak van het album naar eigen inzicht, kunde en stijl, zonder inmenging van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft wel de mogelijkheid om favoriete foto’s door te geven.

2. Fotograaf zorgt voor de selectie en opmaak van het album naar eigen inzicht, kunde en stijl, zonder inmenging van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft wel de mogelijkheid om favoriete foto’s door te geven.

3. Opdrachtgever heeft bij lifestyle reportages niet de gelegenheid om wijzigingen door te geven of van het album af te zien. Ontwerp wordt volledig gedaan door de fotograaf zonder controle van opdrachtgever.

4. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek (album).

5. Extra foto’s en spreads in het album zijn tegen betaling mogelijk. Fotograaf zal opdrachtgever vooraf op de hoogte stellen van de kosten hiervan.

6. Prijzen van albums kunnen wijzigingen ondergaan. Indien prijswijzigingen zich 3 maanden na de fotoreportage voordoen, zullen deze worden doorgerekend aan de opdrachtgever. Fotograaf maakt tijdig vooraf kenbaar of er sprake is van een dergelijke prijswijziging.

7. Fotograaf zal het album bestellen dat overeenkomt met de reeds betaalde vergoeding met betrekking tot het album, ook als dit een wijziging van het ontwerp inhoudt.

8. Levering van het album is per post of in overleg en na betaling van de volledige factuur.

9. Het is niet toegestaan om beelden verwerkt in een album zelf te digitaliseren. Hiervoor dient enkel het betaalde digitale bestand gebruikt te worden. Wanneer digitale beelden gepubliceerd zonder juiste gebruikerslicentie worden gepubliceerd, zal hiervoor alsnog het digitale bestand (à €25,- per gepubliceerd beeld worden betaald).

10. Het album wordt uiterlijk 6 weken na het doorgeven van de favorietenfoto’s geleverd. Wanneer onverhoopt de levering langer duurt zal de fotograaf de opdrachtgever hierover informeren.

Artikel 8. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf en redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Ter bevestiging van de boeking, verlangt fotograaf een aanbetaling van tenminste 50%, tenzij anders afgesproken.

4. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

5. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen. Het uurtarief hiervoor bedraagt €65,-.

6. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, met uitzondering van zakelijke reportages of tenzij anders overeengekomen.

7. Wanneer voorafgaand aan de reportage is afgesproken dat het om portfolio-fotografie gaat, gaat model (opdrachtgever) akkoord met publicatie van de beelden (waarvoor toestemming is gegeven). Wanneer opdrachtgever deze wenst in te trekken, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Na betaling zullen er geen nieuwe publicaties meer plaatsvinden.

7. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn exclusief reiskosten, tenzij anders overeengekomen. De reiskostenvergoeding voor de fotograaf bedraagt €0,30 per kilometer tot 80 km. Boven de 80 km bedraagt deze vergoeding €0,45 per kilometer (gerekend vanaf Duivenkamp, Maarssen UT).

8. De fotograaf verzendt de bestelling naar het door u opgegeven adres in Nederland. Het product wordt verzonden via Post NL als brievenbuspakket. Indien het product niet in de brievenbus past, wordt het product verzonden als pakket met Track & Trace code. Kosten voor verzending binnen Nederland zijn voor de fotograaf. Kosten voor verzending buiten Nederland zijn voor de opdrachtgever.

9. Cadeaubonnen kunnen gekocht worden bij de fotograaf voor een bedrag tussen de €150 tot €300. In het geval van prijswijzigingen stijgen de cadeaubonnen niet meer. De cadeaubon in 1 jaar geldig na datum van uitgifte.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

3. De (factuur met betrekking tot de) aanbetaling van de opdracht, dient ter bevestiging van de boeking of indien anders afgesproken voorafgaand van deze opdracht voldaan te zijn. Indien d in dit lid bedoelde betaling binnen de daarin gestelde termijn uitblijft. Is de fotograaf gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

4. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen. 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.

Artikel 10. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Hiervoor gelden de annuleringsvoorwaarden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

5. Bij annulering na de wettelijke bedenktijd van 14 dagen (tenzij de reportage binnen 14 dagen plaatsvindt), brengt fotograaf de volgende annuleringskosten in rekening:

Geboortefotografie:

a. Bij annulering voor 32 weken 0 dagen zwangerschap zal er 30% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

b. Bij annulering tussen 32 weken 0 dagen zwangerschap en 36 weken 6 dagen zwangerschap zal er 60% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

c. Bij annulering vanaf 37 weken zwangerschap zal er 75% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

d. Wanneer het verzoek is geweest om aan te sluiten bij de bevalling, is annulering niet meer mogelijk. De opdracht kan dan enkel gestaakt worden en voortgezet worden op een alternatief moment (redelijkerwijs aan het doel van de opdracht gekoppeld).

e. Het alternatief voor annuleren is een vervangende reportage. Dit betreft een fotoreportage ‘bundeltje geluk +/- 2 uur’ binnen 2-6 weken na de geboorte bij annulering voor 37 weken en 6 dagen of een fotoreportage ‘bundeltje geluk +/- 2 uur’ tussen 3 uur of 6 weken na de geboorte bij annulering na 38 weken. Hierbij is de betalingsverplichting gekoppeld aan het percentage van de annuleringskosten.

f. Andere fotomomenten die kunnen worden aangeboden zijn het fotograferen van de zwangerschap, tussen de 3 en 36 uur na de geboorte, eerste kraamweek/weken tot maximaal 6 weken na de geboorte, of het bewerken van eigen gemaakte beelden. Dit is afhankelijk dan de reden van annulering (bijvoorbeeld overmacht) of de kwetsbaarheid van de situatie.

f. Het is niet mogelijk om de geboortereportage op te schorten tot een volgende zwangerschap.

Bruiloft of life event:

a. Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van de fotoreportage zal er 30% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

b. Bij annulering tussen 30 en 60 dagen voor aanvang van de fotoreportage zal er 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

c. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de fotoreportage zal er 75% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Overige fotoreportages:

a. Bij annulering tot 60 dagen voor aanvang van de fotoreportage zal er 15% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

b. Bij annulering tussen 30 en 60 dagen voor aanvang van de fotoreportage zal er 30% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

c. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de fotoreportage zal er 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht. In geval van een newborn lifestyle (of met die essentie), wordt uitgegaan van de uitgerekende datum. Zodra er een datum is vastgelegd, wordt de vastgelegde datum gehanteerd.

d. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorg dragen voor en vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

e. Als er sprake is van overmacht, aan de zijde van fotograaf, ten gevolge van de gezondheid, waardoor fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, mag de opdracht kosteloos worden ontbonden of een nieuwe datum vastgelegd worden.

f. Als er sprake is van overmacht, aan de zijde van opdrachtgever, ten gevolge van de gezondheid, waardoor opdrachtgever niet in staat is in persoon deel te nemen aan de lifestyle sessie, mag de opdracht uiterlijk 24 uur van te voren eenmalig kosteloos worden verplaatst. De fotograaf behoud zich het recht om wijzigingskosten van €85,- in rekening te brengen.

g. In geval van no-show of wanneer fotograaf reeds kosten heeft gemaakt, kunnen er extra kosten in rekening gebracht die gelijk staan aan de maximale kosten bij annulering.

6. Wanneer opdrachtgever de boeking wenst te wijzigen i.v.m. niet-wenselijke weersomstandigheden, zoals een (licht) bewolkte dag, niet-gemotiveerde gezinsleden of andere niet gegronde reden (waar fotograaf geen reden ziet tot verplaatsen), zullen er wijzigingskosten van €50,- in rekening worden gebracht. Er zal dan in overleg met de fotograaf een nieuwe datum worden vastgelegd.

7. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan driemaal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.

8a. Wanneer opdrachtgever in artikel 10.5 de boeking wenst te annuleren of te wijzigen i.v.m. aantoonbaar overlijden (van kindje, moeder of echtgenoot) of onverwachte (extreme) vroeggeboorte (na de 30 weken zwangerschap) zal er redelijkerwijs gezocht worden naar een passende oplossing (bijvoorbeeld het fotograferen van de uitvaart/afscheid of (een deel van) de geboorte. Er wordt wel verwacht dat er contact wordt opgenomen met de fotograaf om de alternatieven te bespreken.

8b. Wanneer opdrachtgever in artikel 10.5 de boeking wenst te annuleren of te wijzigen door in artikel 8a. genoemde reden is kosteloze annulering enkel mogelijk wanneer er door fotograaf geen alternatieve momenten vastgelegd kunnen worden, geen album gemaakt kan worden met de eigen gemaakte beelden en is er vanaf opdrachtgever oprechte inspanning is geleverd om tot een alternatief te komen.

8c. Wanneer opdrachtgever in artikel 10.5 de boeking wenst te annuleren of te wijzigen i.v.m. een tegenvallende echo of onderzoek/controle, gelden de standaard annuleringsvoorwaarden of een wijziging in de boeking met een minimale betalingsverplichting van 80% van de boeking (ongeacht het zwangerschapstermijn en na de wettelijke bedenkperiode van 2 weken).

8d. Wanneer er na 34 weken sprake is van een (geplande) keizersnede, is wijziging naar dat betreffende fotografiepakket niet meer mogelijk.

8e. Wanneer blijkt dat er toegang tot de operatiekamer niet mogelijk is (door het beleid van het ziekenhuis), blijft de boeking en uitvoering van de opdracht ongewijzigd. Wel kunnen de eigen gemaakte beelden (of met mijn camera door zorgpersoneel) nabewerkt worden t.b.v. het album. Specifiek voor geboortereportages:

9. Als er sprake is van overmacht, in geval van een geboortereportage, ten gevolge van niet-beïnvloedbare omstandigheden (zoals extreme verkeersdrukte/verkeersinfarct), waardoor fotograaf niet in staat is tijdig aan de overeenkomst te voldoen, wordt de overeenkomst niet aangepast. Indien de vertraging langer dan 1 uur na de geboorte is én langer dan de afgesproken reistijd (waardoor de essentie van de reportage verloren gaat), zal er een korting worden gerekend van 20% geboortereportage (pakket). Wanneer de aankomst tussen de 20 en 60 minuten na de geboorte is én vertraging langer dan de afgesproken reistijd is, zal er een korting van 10% op de reportage gegeven worden.

10. Indien het kindje onverwacht wordt geboren voor de 37 weken, wordt geacht dat opdrachtgever contact opneemt met de fotograaf. Fotograaf zal er alles aan doen om aanwezig te kunnen zijn. Indien de fotograaf niet bereikbaar of niet beschikbaar is om aanwezig te zijn, zal er redelijkerwijs aan de situatie, een ander moment gepland om langs te komen voor een fotoreportage. Dit is met de intentie om dit zo snel mogelijk na de geboorte plaats te laten vinden, met een minimale waarde van een ‘lifestyle fotografie-pakket’ van minimaal 2 uur en redelijkerwijs aan de situatie in het ziekenhuis.

11. Indien de bevalling op een andere locatie (door een vrijwillig bezoek buiten de regio na 37 weken zwangerschap), waardoor (een deel) van de boeking (gedeeltelijk) niet uitgevoerd kan worden, is annulering niet mogelijk. Bij akkoord voor het inschakelen van een collega fotograaf binnen de betreffende regio (in Nederland), waardoor de opdracht (grotendeels) uitgevoerd kan worden, zijn de extra gemaakte kosten (voor inhuur van betreffende fotograaf) voor rekening van de opdrachtgever en ligt tussen €400,- en €600,-. Deze factuur wordt maximaal 5 weken na de bevalling voldaan. Bij het niet inschakelen (kunnen) inschakelen van een fotograaf binnen de betreffende regio, worden maximaal 2 alternatieve momenten vastgelegd (artikel 5.10), plus de bewerking/verwerking van eigen gemaakte beelden. (tbv het album).

12. Indien de bevalling op een andere locatie plaatsvindt, waarbij de fotograaf de afgesproken aankomsttijd niet kan halen (ten gevolge van een vakantie voor de 37 weken zwangerschap of overplaatsing op verzoek van medisch personeel), waardoor (een deel) van de boeking niet uitgevoerd kan worden, is annulering niet mogelijk. Er zal een passende oplossing komen en is redelijkerwijs naar de situatie (onverwachte vroeggeboorte, complicatie tijdens de bevalling met specialistische zorg of een minder kritische reden, in combinatie met het reeds uitgevoerde werk van de opdracht), zoals genoemd in artikel 5.10 of er wordt meegereisd naar de locatie waar de bevalling/geboorte wordt voortgezet.

13. Wanneer opdrachtgever, de fotograaf niet of niet tijdig informeert over de voortgang van een bevalling of geboorte van het kindje, of wanneer de bevalling sneller gaat dan afgesproken aanrijd-tijd, waardoor fotograaf niet (tijdig) aanwezig kan zijn, blijft de boeking ongewijzigd. Dit geldt ook voor kraamreportages. Fotograaf zal vanaf het moment van informeren, direct (binnen de afgesproken tijd) naar de locatie van opdrachtgever begeven. Indien opdrachtgever (voor aankomst) de opdracht wenst te annuleren, zullen er 75% annuleringskosten in rekening worden gebracht.

Artikel 11. Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 12. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de niet identificeerbare-werken te gebruiken. Dat wil zeggen: werken waarbij de persoon met het gezicht onherkenbaar in beeld is, noch te herkennen is door specifieke kenmerken op de huid. Deze werken worden uitsluitend voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, Social Media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Beelden waar gehele tepels of geslachtsdelen van de bevallende vrouw of kraamvrouw in beeld zijn, met betrekking tot geboortefotografie of newborn lifestyle/kraam- of borstvoedingsfotografie, worden nooit zonder schriftelijke toestemming gepubliceerd. Geslachtsdelen van baby’s of kinderen worden nooit gepubliceerd.

4. De verlening van toestemming tot publiceren van herkenbare foto’s, zal in een apart document worden vastgelegd, die middels een retour per mail of online handtekening wordt bevestigd door opdrachtgever. De opdrachtgever houdt het recht om dit redelijkerwijs aan te passen. Bij toestemming voor drukwerk, anders dan een demoalbum voor het tonen tijdens evenementen, kan dit niet teruggedraaid worden. Bij vervanging van dit drukwerk, zal deze keuze uiteraard wel gerespecteerd worden.

5. Opdrachtgever verkrijgt van de fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd om werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen gebruik en openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

6. Opdrachtgever is toegestaan om de beelden te publiceren op social media, mits deze het logo van de fotograaf en/of duidelijke verwijzing naar de fotograaf bevatten.

7. Beelden afkomstig van portfolio fotograaf, mogen slechts ter verwijzing (middels een hyperlink) op social media van opdrachtgever gepubliceerd worden.

8. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

9. Foto’s uit nadrukkelijk vermelde zakelijke opdrachten zijn gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken of te verhandelen, met voorafgaande toestemming van fotograaf én gepubliceerd met naamsvermelding van fotograaf.

10. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

11. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

12. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

13. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

14. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

15. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

Artikel 13. Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal, mits hier toestemming voor is gegeven door opdrachtgever in het (toestemmings)formulier of schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld email).

2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie, mits hier toestemming voor is gegeven door opdrachtgever in het (toestemmings)formulier of schriftelijke bevestiging (bijvoorbeeld email). Uitgezonderd portfolio-shoots.

3. Opdrachtgever houdt het recht op intrekken van de toestemming.

Dit dient bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden. Bij demoalbums of drukwerk zal indien nodig en redelijkerwijs een vergoeding worden gerekend, indien vervanging van drukwerk noodzakelijk is. Indien geen vergoeding gewenst, zal de intrekking van toestemming worden meegenomen, wanneer het drukwerk of album wordt vervangen. Demoalbums worden vernietigd of kunnen tegen een vergoeding worden overgenomen door opdrachtgever.

4. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.

3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van digitale beelden na oplevering van de beelden. Opdrachtgever heeft 30 dagen de tijd om na levering de beelden te downloaden en zorgt zelf voor goede en betrouwbare opslag van de beelden. Wanneer fotograaf de beelden na dit termijn nog heeft opgeslagen, kan dit worden opgevraagd voor een administratieve vergoeding van €50,-.

4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 16. Overige bepalingen

1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Jadzia Boerrigter fotografie en opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.